Визи » Виза тип "Д"

ІІІ. ВИЗА ЗА ДЪЛГОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ / ВИЗА ВИД „D”/

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. (по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ)

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

При подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване кандидатът представя :

- Заявления за издаване на виза - 2 /два/ броя;
- Редовен документ за задгранично пътуване;
- Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване - 2 /два/ броя;
- Актуални цветни снимки-паспортен формат – 2 /два/ броя;
- Оригинали на документи и 2 /два/ броя копия от тях, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване, по реда на Закона за чужденците в Република България и на правилника за прилагането му и за притежаваните финансови средства за издръжка и подслон;

- Застрахователна полица и копие от нея, издадена от застрахователно дружество, имащо лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на Европейския съюз с минимален размер на покритие 30 000 евро, покриваща всички разходи по репатриране и неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за лечение за периода на пребиваване.

НОВО!
Притежателите на шенгенски визи ще могат да посещават и пребивават в България без български визи.