Долно меню » ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Когато използвате услугите на IBG Real Estates, ни поверявате личните си данни. Тази политика за поверителност ще ви помогне да разберете какви данни събираме, причините, по които ги събираме и какво правим с нея. Това е важно и ние ви молим да отделите малко време и да прочетете внимателно следната информация. В случай, че имате някакви въпроси относно конфиденциалността, моля не се колебайте да се свържете с нас чрез изпращане на имейл запитване до admin@investinbg.co.uk или ни се обадете на +359 878 466 690

Какво представляват личните данни?
 Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“) личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („ субект на данни “). Определящо се физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическото, физиологичното, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице “.

Защо IBG Real Estates събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим нашите услуги, като предварителна информация и консултации относно имоти в България, посредничество при покупка, продажба или отдаване под наем на недвижим имот, съдействие при изготвянето на необходимите документи и нотариално заверяване на сделката, както и следпродажбени услуги, ние трябва да събираме вашите лични данни.
Тези данни служат за целите на нашата кореспонденция с вас преди подписването на договор, или с цел да ни предоставите всякаква информация, която ви е необходима, идентификация преди подписване на договор за посредничество, при подготовката на документи, свързани с отдаване под наем, покупка или продажба договори, маркетингови дейности или реклама.
Гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е от съществено значение за една или повече от горепосочените цели и няма за цел да увреди Вашата неприкосновеност или неприкосновеност на личния Ви живот.
Като ни предоставяте доброволно своите данни за контакт, вие се съгласявате да получавате маркетингова или рекламна комуникация от IBG Real Estates.

Какви категории лични данни събираме и обработваме?
Категориите лични данни, които обработваме, са както следва: пълното ви име, телефонен номер, имейл, дата и място на раждане, идентификационен номер на гражданина, постоянен и настоящ адрес, данни от вашия документ за самоличност - номер и дата на издаване, банка данни за профила, IP адрес.
Специалните категории данни, които обработваме, са следните: семейно положение и подробности относно съществуващия брак.
Вашите лични данни, като наши клиенти, получаваме онлайн или офлайн, на базата на вашето доброволно съгласие, въз основа на договор между вас и нас, когато това се изисква от закона. Изпращайки ни данните, обяснени по-горе в нашия имейл или предоставени ни на основание, че сте съгласни, ние събираме и използваме данните. Личните данни, които събираме, ще се използват единствено за една или повече от следните цели:
• За да предоставите необходимата информация;
• Предварителна кореспонденция преди подписване на договор;
• Подписване на договор за посредничество;
• Идентификация при изготвяне на документи за подписване на предварителен или официален договор;
• Идентификация при изготвяне на документи за сключване на договор за наем или покупка / продажба;
• Маркетингова и / или рекламна информация;
• Подготовка на персонализирани реклами, ремаркетинг и измерване на резултатите
Основанията, на които имаме право да обработваме Вашите лични данни, са: Вашето съгласие; изпълнение на договор с вас или намерение за сключване на такъв договор; обработването е задължително също така, за да се спазят нашите правни изисквания или с цел защита на вашите интереси или интереси на трети страни, както и за защита на нашите законни интереси. Следните организации могат да получават личните ви данни (при условие че са необходими):
• Банковата институция, която работи с нас в процеса на покупко-продажба на имоти;
• Адвокатът, с когото работим във връзка с Вашата сделка - процес на покупко-продажба;
• Нотариусът, с когото работим по отношение на процеса на собственост върху сделки- продажби-покупка;
• Преводачът, с който работим във връзка с Вашата сделка - процес на покупко-продажба;
• Застрахователната компания, с която работим във връзка с Вашата сделка - следпродажбени услуги;
• Валутният брокер, с който работим във връзка с Вашата сделка - процес на покупко-продажба;
• Нашата счетоводна фирма - процес на покупко-продажба на имоти и следпродажбени услуги;
• Нашите партньорски офиси - процес на покупко-продажба;
• Google, Facebook и други рекламни мрежи и платформи - във връзка с процеса на покупко-продажба на имоти

Съгласие:
Съгласявайки се да приемете настоящата политика за поверителност, Вие ни давате съгласието си да обработваме вашите лични данни строго за една или повече от гореспоменатите цели. Това съгласие е необходимо, за да можем да обработваме и двата вида (редовни и специални) лични данни. По всяко време, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ще обясним причините за това и начините, по които ще се използва такава информация.
Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време, като подадете оттегляне на съгласие за обработването на лични данни и го изпратете по имейл на admin@investinbg.co.uk или като копие на хартиен носител в някой от нашите офиси.
Предаване на лични данни на държава извън ЕС или на международна организация
Ние не възнамеряваме да прехвърляме вашите лични данни на трети страни, без да ви уведомяваме предварително и да ви гарантираме съответното съгласие.

Период на съхранение на данните:
IBG Real Estates ще съхранява вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и / или онлайн в своята информационна база данни за следната продължителност:
• Всички документи, свързани с подготовката за сключване на сделка с недвижими имоти - 5 години
• Всички документи, свързани с нотариалната заверка на сделката пред нотариус - 10 години
• Всички документи, данни и информация, събрани съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари - 5 години

Вашите права като субект на данни са следните:
По всяко време, докато ние събираме или обработваме вашите лични данни, вие, в качеството си на субект на данни, имате следните права:
• Можете да изискате копие от личните ви данни от IBG Real Estates и правото на достъп до личните ви данни по всяко време;
• Имате право да поискате от IBG Real Estates да ви предостави личните ви данни по начин, подходящ за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поиска от нас да го направим вместо вас без никакви пречки;
• Имате право да поискате от IBG Real Estates да поправят, без неоправдано забавяне, всяка неточна лична информация, както и всички данни, които вече не са актуални;
• Имате право да поискате от IBG Real Estates да изтрие личните ви данни по всяко време, като изпратите заявката си до admin@investinbg.co.uk
• Имаме право да откажем изтриването на личните ви данни на една от следните причини:
- за целите на нашето спазване на законово изискване или изпълнение на задача в обществен интерес,
- при упражняване на официални правомощия, предоставени ни от Вас за целите на конкретно сключване на сделка с недвижими имоти;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, стига заличаването сериозно да възпрепятства или да направи невъзможно постигането на целите на това обработване;
- или за установяване, упражняване или защита на правни искове.
• Имате право да поискате от IBG Real Estates да ограничите обработването на вашите лични данни и в този случай данните ще се съхраняват, но не се обработват. Отказът ни да ограничим подобно обработване ще бъде предоставен само в писмена форма и ние сме длъжни да мотивираме този отказ със законна причина;
• Имате право да оттеглите своето съгласие за обработката на личните ви данни по всяко време с конкретна молба, изпратена до IBG Real Estates;
• Имате право да се противопоставяте на конкретни видове обработка, като директен маркетинг (нежелани рекламни съобщения);
• Имате право да възразявате срещу автоматизираната обработка, включително профилирането;
• Имате право да не бъдете обект на решение само въз основа на автоматизирана обработка, включително профилиране;
• В случай, че трябва да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е част от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни.

Имате право да подадете жалба до надзорния орган:
Имате право да подадете жалба директно до надзорния орган, като:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
web: www.cpdp.bg
В случай, че желаете да подадете жалба във връзка с обработката на личните ви данни чрез IBG Real Estates, можете да го направите, като използвате данните за контакт на IBG Real Estates или директно на admin@investinbg.co.uk

Как използваме личните ви данни?
Настоящото обявление за поверителност описва подробно целите и причините за събирането и обработката на вашите лични данни, включително използването на „бисквитки“.
Ние няма да продаваме вашите лични данни на трети страни и няма да ги прехвърляме, за да придобием някаква полза. Ако е необходимо, IBG Real Estates може да прехвърли вашите лични данни на нашите подизпълнители, които са подписали подходящ договор с нас. Всички трети страни, които могат да получат вашите данни, са поели пред нас задължението да защитават вашите данни по безопасен и надежден начин и да ги използват само за целите на изпълнение на поетите от нас задължения. Когато те вече не се нуждаят от вашите данни за изпълнение на задълженията си, те ще разполагат с подробни инструкции относно изтриването на вашите лични данни. Когато е необходимо да се предоставят специални лични данни на трета страна, ние ще направим това само след получаване на вашето съгласие (освен ако законът изисква друго). Получателите на вашите данни могат да бъдат и държавни органи като Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, местните данъчни власти, Агенцията по вписванията, като тези данни им се предоставят в съответствие със специфични и ясни законови задължения.

Как съхраняваме и защитаваме личните данни, които събираме?
IBG Real Estates ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съответстващ на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни, приложим в България. Винаги ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Ние няма да съхраняваме вашата информация по-дълго от необходимото за завършване на конкретните цели, за които е събрана и за която сте нотифицирани тук. Някои от периодите за съхраняване на информация са подчинени на законовите изисквания за съхранение на документи и информация за минимални периоди от време, като например Закона за счетоводството или Закона за мерките срещу изпирането на пари. Ние ще предприемем всички възможни технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на вашите данни от неоторизиран достъп, като криптиране, анонимизиране, маскиране и изтриване след изтичане на срока на задържане.

Как можете да разберете какви лични данни имаме за вас и как ги обработваме?
Изпратете ни имейл до admin@investinbg.co.uk и отговорното лице от IBG Real Estates ще ви даде отговор относно това какви лични данни съхраняваме и как се обработва.
Как можете да получите достъп до вашите данни, които обработваме?
Трябва да ни изпратите имейл с искане, за да получите достъп до личните ви данни
За да удостоверите самоличността си, трябва да: посочите пълното си име и имейл адрес, както и да потвърдите имейл адреса си, като ни изпратите заявката си от собствения си имейл.

За всякакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на адрес: admin@investinbg.co.uk или се обадете на +359 878 466 690 - Деси Димитрова, или посетете някой от нашите офиси.